My blog

HISTORY / GESCHIDENIS

February 15th (Monday) 2010 /
15 februari (maandag) 2010

Before I start to work, I would like to know if there is a need for catering in the Netherlands like this. Acquaintances of mine celebrate their 12 year and half  marriage jubilee with family and children.

Voordat ik aan de slag ga, ik wil graag weten of er behoefte is in Nederland voor catering als dit. Kennissen van mij vieren hun 12 en half jarige huwelijkjubilee met familie en kinderen.
-----------------------------
Dear Szilvia,

Here is our reference:
We celebrated our wedding last week at cafe-restaurant De Pont IJ. The Fruitbuffet was a big surprise for us and all the guests. It was not just unique in the Netherlands (no one had ever seen anything like this), the fruit also looked spectacular and it was also delicious! Thanks for this lovely wedding gift!

Bart Lubbers & Marieke Oomen


Beste Szilvia,

Hier is onze referentie:
Vorige week vierden wij ons huwelijksfeest in cafe-restaurant De Pont aan het IJ. Een grote verrassing voor ons en alle gasten was het Fruitbuffet. Niet alleen was het uniek in Nederland (niemand had ooit zo iets gezien), ook zag het fruit er spectaculair uit en was het ook nog lekker! Dank voor dit mooie huwelijks geschenk!

Bart Lubbers & Marieke Oomen

-----------------------------
May 10th 2010 /
10 mei 2010


The company is registrated at the Chamber of Commerce
Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
-----------------------------
September 2010 /
september 2010


I have an order but I cannot reach the customer. She is on honeymoon with the kids. Because its budget is very low, the cook cancels it. There are many questions through e-mail but 99% of the mail orders are small: around 150-200 euros. I think about making 5 packages so everyone can find something in his / her wallet fits. I cannot host the website by myself so up-to-date information are slow.

Ik heb een bestelling maar ik kan de klant niet bereiken. Ze is op huwelijkreis met de kinderen. Omdat haar budget heel laag is, zegt de kok het af. Er komen heel veel vragen binnen via e-mail maar 99% van de e-mail zijn kleine bestellingen: rond 150-200 euro. Ik denk erover na om 5 pakketten te maken dat iedereen iets kan vinden wat bij haar/zijn portemonnee past. Ik kan de website zelf niet hosten dus actuele informaties zijn traag.
-----------------------------
October 29th 2011 /
29 oktober 2011

The first real customer. Exciting. I went to pick the melons myself by bus because I wanted to be sure when the customer pays than s/he gets what s/he are buying. There is more enthusiasm than money but because I do not want to wait another 2 years for the first customer I say yes.

De eerste echte klant. Spannend. Ik ging de meloenen zelf ophalen met bus want ik wilde het zeker weten als de klant betaalt, dan krijgt ze wat ze bestelt. Er is meer enthousiasme dan geld maar omdat ik niet nog 2 jaar wil wachten tot de eerste klant binnenkomt, ik zeg ja. 

Finally I can see what I can: beautiful trays, a small light tree, parfaits (French parfait (parfait glacé) is an iced dessert made with egg yolks, sugar, cream, and flavouring (usually fruit), sometimes with the addition of a liqueur, an American parfait is a layered dessert often consisting of fruit, ice cream, pastries, whipped topping, etc. and served in a glass, often a parfait glass - Wikipedia), almond biscuits and of course melons.

Eindelijk kan ik zien wat ik kan: mooie dienbladen, een kleine lichtboom, parfee's (Frans parfait (parfait geglaceerd) is een ijs dessert gemaakt met eierdooiers, suiker, room, en smaakstoffen (meestal fruit), soms met de toevoeging van een likeur, een Amerikaanse parfait is een gelaagde dessert, houdt vaak fruit in, ijs, gebak, slagroom topping enz. en geserveerd in een glas, vaak een parfait glas - Wikipedia), amandelkoekjes en natuurlijk meloenen.

I made 50 French parfaits, half with advocaat and half with white cheesecake and a lot of fruits.

Ik maakte 50 Franse parfaits, de helft met advocaat en de andere helft met witte kwark en veel vruchten.

It is very important to me that the table looks nice from the beginning to the end. No garbage and empty beer cups on the table! I took along my own trash, and I arranged whole evening that the guests can admire the table whole night and they want to taste it.

Het is heel belangrijk voor mij dat de tafel vanaf het begin tot de eind netjes eruitziet. Geen lege bierbekertjes en vuilnis aan de tafel! Daarvoor heb ik zelf een prullenbak meegenomen en ik ruimde hele avond op dat de gasten de tafel hele avond kunnen bewonderen en trek hebben om te proeven.
-----------------------------
August 12th 2011 /
12 augustus 2012


I edit the website by myself. It does not work right now but a web designer teaches me how can I host my site.

Ik heb de website in mijn eigen hand. Het lukt niet 1,2,3 maar een webdesigner traint mij hoe kan ik zelf mijn site hosten.

-----------------------------
August 16th 2011 /
16 augustus 2012

I am a very creative person. I always was so. I participated in a pottery club from my 11 until the end of the high school. I wanted to be painter at a porcelain factory but “it is not a real job - said others. I would like to show you few pictures (made by Hungarian ladies) to get an idea what I can do for you. I can make different forms for children (Hello Kitty, molen, tulpen etc.).

Ik ben een heel creatieve persoon. Ik was altijd dat. Vanaf mijn 11de tot de eindexamen ben ik deelgenomen in een ceramiek club. Ik wilde schilder worden in een porcelain fabriek maar anderen zeiden dat “het is geen echte baan„. Ik wil graag paar foto’s laten zien (gemaakt door Hongaarse dames) om een idee te krijgen wat ik kan doen. Ik kan verschillende vormen maken voor kinderen (Hello Kitty, mills, tulips etc.)

It is not ceramics but gingerbread (in Hungarian mézeskalács; made from honing and ginger).

Het is geen ceramiek maar gemberkoek (in Hongaars mézeskalács; gemaakt van honing en gember).


It is an example. This picture has no Copy Rights.

More pictures are coming soon...

FAQ© FRUITFUL LIFE & WEDDING 2010-2012 All photos on the website are the property of Ferenc Kiss/Alle foto´s op de website zijn eigendom van Ferenc Kiss

Bedrijfsnieuws - Agenda/Algemene nieuws (bilingual)- Wijze uitspraken & moppen - Partners & Sponsors - Sitemap - Contact

If you send us an e-mail please fill SUBJECT in./Bij e-mail het ONDERWERP invullen aub:

  1. FRUIT PARTY/FRUIT CATERING